Valtuutukset

VMP:n osakkeenomistajat valtuuttivat 18.5.2018 hallituksen päättämään osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhtiön uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 osaketta. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

VMP:n osakkeenomistajat valtuuttivat 18.5.2018 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien yhtiön omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 000 000 osaketta. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Hallitus voi päättää miten omia osakkeita hankitaan ja että hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta) ja omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.