Hallitus

Hallituksen jäsenet

Liisa Harjula

s. 1972, KTM, OTK, VT
Suomen kansalainen

Hallituksen puheenjohtaja (2017–)

Keskeinen työkokemus

Sentica Partners Oy, sijoitusjohtaja, CFO & IR (2013–)
Sentica Partners Oy, sijoitusjohtaja (2009–)
Sentica Parners Oy, sijoituspäällikkö (2007–2009)
Asianajotoimisto Astrea Oy: Lakimies/Asianajaja (2005–2007)
Leiras Oy/Schering Oy: Lakimies (1998–2005)

Keskeiset luottamustehtävät

VMP Oyj (2017-)
Secto Automotive Group Oy (2014–)
Purkupiha Group Oy (2018–)
Arjessa Oy (2010–2016)

 

Tapio Pajuharju

s. 1963, KTM
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen (2010–)

Keskeinen työkokemus

Harvia Oyj, toimitusjohtaja (2016–)
Oy Hartwall Ab, toimitusjohtaja (2014–2016)
Lumene Oy, toimitusjohtaja (2004–2014)
Huhtamäki-konserni, johtavat tehtävät (1988–2004)

Keskeiset luottamustehtävät

Varamiespalvelu-Group Oy (2010-)
Saunamax Oy (2017–)
Overlandpark Oy (2011–)
Walki Group Oy (2016–)
Harvia Oy (2014–2016)
Halti Oy (2012–2014)
SM–Liiga Oy (2013–2017)

 

Paul Savolainen

s. 1976, Datanomi, Yrittäjän ammattitutkinto
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen (2013–)

Keskeinen työkokemus

Meissa-Capital Oy, toimitusjohtaja (2013–)
SVP-Invest Oy, toimitusjohtaja (2008–)

Keskeiset luottamustehtävät

Varamiespalvelu-Group Oy (2013–)
Meissa-Capital Oy (2013–)
SVP-Invest Oy (2009–)

 

Mika Uotila

s. 1971, KTM
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen (2017–)

Keskeinen työkokemus

Sentica Partners Oy, toimitusjohtaja (2010–)
Sentica Partners Oy, sijoitusjohtaja ja osakas (2004–2007)
Sentio Invest Oy, sijoitusjohtaja ja osakas (2002–2004)
Sonera Oy ja Sonera SmartTrust Oy, asiantuntija- ja johtotehtävät (1995–2001)

Keskeiset luottamustehtävät

VMP Oyj (2017-)
Func Food Finland Oy (2014–)
Solteq Oyj (2015–)
Pihlajalinna Oyj (2014–2016)
Descom Group Oy (2009–2014)
Ammania Oy (2016–)
Orneule Oy (2010–)
Siirisco Oy (2013–)
Arjessa Oy (2013–2014)
Treston Group Oy (2011–2014)

 

Virva Vesanen

s. 1986, KTM
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen (2017–)

Keskeinen työkokemus

Sentica Partners Oy, sijoituspäällikkö (2015–)
Sentica Partners Oy, analyytikko (2011 – 2015)

Keskeiset luottamustehtävät

VMP Oyj (2017–)
Silta Group Oy (2017–)
Silta Oy (2017–)

 

Heimo Hakkarainen

s. 1957, B.Sc. (Business Admin. & Econ.), eMBA
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen (2018–)

Keskeinen työkokemus

Varamiespalvelu-Group Oy, toimitusjohtaja (2012–2018)
Vierumäki Oy, toimitusjohtaja (2010–2011)
Norpe Oy, toimitusjohtaja (2003–2010)
CHEP Oy, pohjoismaiden liiketoimintojen toimitusjohtaja (2000–2003)
Fazer Oy, useita johtotehtäviä (1994–2000)

Keskeiset luottamustehtävät

VMP Oyj (2018–)
Treamer Oy (2016–)
PALTA ry (2015–)
Satatuote Oy (2014–)

Hallintoneuvoston jäsenyydet

Ilmarinen (2018–)

 

Joni Aaltonen

s. 1970, Tradenomi
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen (2018–)

Keskeinen työkokemus           

Pihlajalinna Oyj, toimitusjohtaja (2017–)
Pihlajalinna Oyj, P & S -segmentti ja yrityssuunnittelujohtaja (2016–2017)
Pihlajalinna Oyj, operatiivinen johtaja (2015–2016)
Pihlajalinna Terveys Oy, talous- ja rahoitusjohtaja (2015)
Pihlajalinna Oy, talous- ja rahoitusjohtaja (2008–2014)
Plenware Oy, talous- ja rahoitusjohtaja (2005–2008)
KPMG Oy Ab, tilintarkastaja (2001–2004)

Keskeiset luottamustehtävät

Vendero Oy (2013–)
Kemvit Oy (2014–)
Posa Oy (2014–)

Hallituksen toiminta

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. VMP:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, erityisesti osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Hallitus vastaa muun muassa VMP:n strategisista linjauksista sekä liiketoiminnan ja VMP:n hallinnon ja toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä sekä käsittelee ja päättää kaikki yhtiön kannalta merkittävimmät yhtiön toimintaa koskevat asiat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön.

Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa. Lisäksi hallitus mm.

 • suuntaa yhtiön toimintaa niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon siihen sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmät;
 • vahvistaa strategian ja vuosibudjetin sekä seuraa näiden toteutumista;
 • hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet;
 • päättää konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan;
 • nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen ja päättää näiden toimisuhteiden ehdot;
 • nimittää toimitusjohtajan suoranaisessa alaisuudessa olevat johtajat toimitusjohtajan ehdotuksesta ja päättää johtoryhmän jäsenten palkkauksen periaatteet;
 • hyväksyy toimitusjohtajan ja muun johdon kannustinjärjestelmät sekä yhtiön noudattamat palkitsemisen periaatteet;
 • vahvistaa yhtiön mahdolliset markkinoiden väärinkäytösasetukseen liittyvät käytännöt ja yhtiön sisäpiiriohjeen, määrää sisäpiiriin kuuluvat pysyvät sisäpiiriläiset ja valvoo sisäpiiriohjeen sekä sisäpiiriä koskevien määräysten noudattamista;
 • vahvistaa konsernin sisäisen valvonnan ja tarkastuksen toimintaperiaatteet sekä valvoo niiden noudattamista;
 • päättää konsernin tiedonantopolitiikasta ja valvoo sen noudattamista sekä hyväksyy konsernin merkittävät tiedotteet;
 • päättää konsernin laina- ja vakuusasioista, rahoituspolitiikasta, rahoitussopimuksista ja merkittävien omaisuuserien ostoista ja myynneistä;
 • käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen;
 • käsittelee ja hyväksyy kaikki yrityskaupat ja -järjestelyt sekä investoinnit, joiden kokonaisarvo ylittää 100.000 euroa sekä muut erityisen merkittävät päätökset;
 • käsittelee kaikki sopimukset ja liiketaloudelliset tapahtumat yhtiön omistajien ja johtoryhmän sekä heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhtiöiden kanssa;
 • hyväksyy yhtiön rakenteelliset muutokset ja vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön toiminnallisen rakenteen sekä organisaation;
 • arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja yhteistyötä johdon kanssa; ja
 • käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen käsittelyyn tai jotka muutoin kuuluvat hallituksen päätösvaltaan osakeyhtiölain, muiden lakien, yhtiöjärjestyksen tai muiden mahdollisten säännösten perusteella.

Hallituksen tarkastusvaliokunta

VMP:n hallitus on perustanut jäsentensä keskuudesta tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtaja on Joni Aaltonen ja jäseniä ovat Liisa Harjula ja Mika Uotila.

Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnan keskeiset velvollisuudet ja toimintaperiaatteet hallituksen tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta jäsenestä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaista yhtiökokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Hallitus nimittää valiokunnan puheenjohtajan. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja valmistelee valiokunnan kokousten esityslistan ja päättää sen sisällöstä keskusteltuaan asiasta yhtiön johdon kanssa. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimii talousjohtaja tai muu valiokunnan nimeämä henkilö. Tarkastusvaliokunnan kokousten pöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon ja valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan keskeisistä havainnoista hallitukselle. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen erityistä asiantuntemusta. Tarkastusvaliokunnan velvollisuuksia ovat:

 • yhtiön taloudellisen ja rahoitustilanteen seuranta;
 • yhtiön tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta;
 • yhtiön taloudellisen raportointiprosessin ja yrityskauppaprosessin valvonta;
 • yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta;
 • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antaman selvityksen käsittely mukaan lukien siihen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvaus;
 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta;
 • lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi;
 • tilintarkastusyhteisön oheispalvelujen tarjoamisen arviointi;
 • tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu;
 • yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle laatimien raporttien läpikäynti; sekä
 • lakien ja määräysten noudattamisen arviointi