Liiketoiminta ja toimintaympäristö

Liiketoiminta

VMP:n liiketoiminta on jaettu kolmeen palvelukokonaisuuteen: henkilöstövuokraukseen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämiseen sekä itsensätyöllistämiseen.

Henkilöstövuokrauspalvelussa tarjotaan tilapäisen työvoiman välitystä yritysasiakkaille, jolloin työntekijä on työsuhteessa henkilöstövuokrausyritykseen, mutta suorittaa sovitun ajanjakson ajan työtehtäviä asiakasyrityksessä. Rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelut muodostuvat pysyvän työvoiman etsimiseen liittyvistä palveluista sekä yritysten henkilöstön koulutus- ja kehittämispalveluista. Itsensätyöllistämispalveluiden avulla yksityishenkilö voi toimia itsenäisesti yrittäjänä perustamatta omaa yritystä laskuttamalla asiakkaitaan VMP:n palvelun kautta.

Yhtenä alamme suurimpana toimijana olemme ainoa henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palveluiden lisäksi myös itsensätyöllistämisen palveluja sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia henkilöstöpalveluita. Suomen markkinoiden lisäksi toimimme myös Ruotsin ja Viron henkilöstöpalvelumarkkinoilla. Tarjoamme henkilöstövuokrauspalveluita sekä suoraan konserniyritystemme kautta että franchise-ketjun kautta.

graafit2

Vuonna 2017 VMP:n henkilöstövuokraus muodosti noin 55 prosenttia yhtiön liikevaihdosta, rekrytoinnin ja organisaation kehittäminen noin 8 prosenttia liikevaihdosta ja itsensätyöllistämisen palvelut noin 38 prosenttia liikevaihdosta.

graafit3

 

Toimintaympäristö

VMP:lle relevantin henkilöstöpalveluiden markkinan (sisältäen henkilöstövuokrauspalvelut, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelut sekä itsensätyöllistämispalvelut) koko Suomessa vuonna 2016 oli noin 1,8 miljardia euroa.[6]

  • Suomen henkilöstövuokrauspalveluiden markkinan ennustetaan kasvavan vuosina 2016―2020 keskimäärin 10 prosenttia vuodessa kasvaen noin 1,6 miljardista noin 2,2 miljardiin euroon.[7] Henkilöstövuokraustoiminnan kasvumahdollisuuksia ajaa yleisen työllisyyden ja talouden kasvun lisäksi henkilöstövuokraustoiminnan kasvupotentiaali. Suomen 1,3 prosentin henkilöstövuokrausaste on matala verrattuna eurooppalaiseen 1,7 prosentin keskitasoon. [6]
  • Suomen rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palveluiden markkinoiden ennustetaan kasvavan vuosina 2016―2020 keskimäärin 4―5 prosenttia vuodessa noin 110―130 miljoonasta eurosta 135―160 miljoonaan euroon.[6] Markkinakasvua ajavat mm. työelämän muutoksesta johtuva työelämän sirpaloituminen, haasteet työvoiman saatavuudessa sekä yleinen talouden kasvu.
  • Suomen itsensätyöllistämisen palveluiden markkinan ennustetaan kasvavan vuosina 2016―2020 keskimäärin noin 15 – 20 prosenttia vuodessa kasvaen noin 120 miljoonasta eurosta noin 224 miljoonaan euroon.[6] Työ muuttuu digitalisaation myötä itsenäisemmäksi, yksilöllisemmäksi ja projektiluontoisemmaksi, mihin itsensätyöllistämisen joustavana työnteon muotona odotetaan pystyvän vastaamaan.

Työnteon rakenteellinen muutos vaikuttaa sekä työnantajien että työntekijöiden tarpeisiin. Me VMP:ssä uskomme, että urapolku tulee tulevaisuudessa koostumaan useammasta työstä, jolloin koko työuran mittaiset työsuhteet vähenevät tai katoavat kokonaan. Muita markkinatrendejä ja kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm.

  • Globalisaatio ja kysynnän ennustamisen vaikeudet
  • Digitalisaatio, robotiikka ja teknologia
  • Demografiset muutokset Suomessa
  • Kasvupalveluhanke osana SOTE- ja maakuntauudistusta
  • Talouden kehitys

graafit

[6] Johdon strategiatyön yhteydessä tekemä analyysi
[7] World Employment Confederations, WEC Economic Report 2018

Taloustietoa

VMP:n avainluvut

1.1.–31.3. 1.1.–31.12.
2018 2017 2017 2016 2015
(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton ellei toisin ilmoiteta)
(FAS) (FAS)
(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu) VMP Oyj Varamies-palvelu -Group Varamiespalvelu -Group
Liikevaihto 28.025 23.134 109.519[1] 90.0574 69.5894
Orgaaninen kasvu, prosenttia[2] 14,6 % 15,2 % 8,6 %
Käyttökate[3] 2.010 1.531 9.286 5.143 3.275
Käyttökateprosentti 7,2 % 6,6 % 8,5 % 5,7 % 4,7 %
EBITA[4] 1.785 1.295 8.327 4.288 2.807
EBITA-prosentti 6,4 % 5,6 % 7,6 % 4,8 % 4,0 %
Oikaistu käyttökate[5] 2.359 1.531 9.286 5.143 3.275
Oikaistu käyttökateprosentti 8,4 % 6,6 % 8,5 % 5,7 % 4,7 %
Oikaistu EBITA[6] 2.134 1.295 8.327 4.288 2.807
Oikaistu EBITA-prosentti 7,6 % 5,6 % 7,6 % 4,8 % 4,0 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin [7] -88 -107 -637 -508 -1.127
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin[8] -752 -500 -4.324 -5.192 -2.020
Operatiivinen vapaa kassavirta[9] 2.173 1.225 7.808 4.285 476
Kassavirtasuhde[10] 108,1 % 80,0 % 84,1 % 83,3 % 14,5 %
Ketjuliikevaihto (miljoona euroa)[11] 46 37 178 144 114

[1] Tilintarkastettu
[2] Yli 12 kk konserniin kuuluneiden yhtiöiden ja liiketoimintojen liikevaihdon kasvu, josta eliminoitu Suomen henkilöstövuokrauspalveluiden osalta palvelualueiden liiketoimintasiirtojen vaikutus orgaaniseen kasvuun konserniyhtiöiden ja franchise-yrittäjien välillä
[3] Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
[4] Liikevoitto + liikearvon poistot
[5] Käyttökate + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
[6] EBITA + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
[7] Rahavirtalaskelmassa esitetyt investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
[8] Rahavirtalaskelmassa esitetyt ostetut tytäryhtiöosakkeet
[9] Rahavirtalaskelmassa esitetty liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja – investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
[10] Operatiivinen vapaa kassavirta jaettuna käyttökatteella
[11] Konserniliikevaihto + Ketjuyrittäjien liikevaihto – franchisemaksut (ja muu olennainen ketjun sisäinen liikevaihto)