Yhtiö

Tietoa VMP-konsernista

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. Visionamme on auttaa työnantajia ja työntekijöitä menestymään muuttuvassa työelämässä. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa, Ruotsissa ja Virossa ja meillä on vuokratyövoiman rekrytointipisteet Virossa ja Romaniassa.

VMP:n liiketoiminta on jaettu kolmeen palvelukokonaisuuteen: henkilöstövuokraukseen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämiseen sekä itsensätyöllistämiseen.

  • Henkilöstövuokrauksessa yhtiö tarjoaa henkilöstövuokrauksen palveluita VMP Varamiespalvelu- ja StaffPlus-brändeillä. VMP tarjoaa henkilöstövuokrauspalveluita sekä suoraan konserniyritystensä että franchiseketjun kautta. Henkilöstövuokrauspalveluiden alla tarjotaan myös kasvupalveluita, digitaalisia palveluita, kuten robottityövoimaa, ja hoivapalveluita.
  • Rekrytoinnin ja organisaation kehittämisessä VMP tarjoaa kattavia koulutuksen, muutosvalmennuksen, rekrytoinnin ja suorahaun palveluita asiakkailleen Personnel-, Romana- ja VMP -brändien alla.
  • Itsensätyöllistämisen palvelukokonaisuudessa VMP tarjoaa Eezy-brändin alla asiakkailleen mahdollisuuden työllistää itse itsensä ulkoistamalla laskutuksen ja muut hallinnolliset työt VMP:lle.

VMP-konsernin vahvuudet

Toimimme rakenteellisesti kasvavalla markkinalla

Suomen henkilöstövuokrausalan on ennustettu kasvavan noin 10 prosenttia, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palveluiden noin 4–5 prosenttia ja itsensätyöllistämisen palveluiden noin 15–20 prosenttia vuosina 2016–2020.[1]

Olemme asemoituneet hyvin pystyäksemme hyödyntämään markkinoiden kasvutekijöitä erityisesti Suomessa uudistamalla jatkuvasti palveluitamme sekä tarjoamalla monipuolisesti erilaisiin asiakastarpeisiin vastaavia palveluita. Lisäksi vastaamme vanhojen työpaikkojen katoamiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen esimerkiksi tarjoamalla uudelleenkouluttautumis- ja rekrytointipalveluita sekä vierasperäiselle työvoimalle tarkoitettuja kotouttamis- ja koulutuspalveluita.

Kattava ja moderni henkilöstöpalvelualan tarjoama ja asiakaslähtöinen lähestymistapa palveluiden räätälöinnissä

Kokonaisvaltaiseen ja laadukkaaseen palveluvalikoimaamme kuuluvat vuokratyöntekijöiden välittäminen, ylempien toimihenkilöiden rekrytoiminen, muut rekrytointi- ja suorahakupalvelut, henkilöarviointien tekeminen, organisaation kehittämis- ja koulutuspalvelut, ohjelmistorobotiikkaa hyödyntävät palvelut sekä itsensätyöllistämisen palvelut.

Käytämme moderneja digitaalisia työkaluja palveluiden tuottamisessa ja mm. tarjoamme yhteiskumppanin kanssa asiakkaillemme myös tietotyötä tekevää ohjelmistorobottityövoimaa. Robottityövoiman vuokraus toteutetaan pilvipohjaisena palvelutoimituksena. Rekrytoinnissa ja suorahakutoimeksiannoissa hyödymme digitaalista palvelualustaa, josta toimeksiantaja voi läpinäkyvästi reaaliajassa seurata haun etenemistä. Itsensä työllistämispalveluissa tarjoamme asiakkaille helppokäyttöisen selainpohjaisen ratkaisun.

Palveluvalikoimamme mahdollistaa toimimisen kokonaisvaltaisena HR-kumppanina monen toimialan asiakasyrityksille sekä pystymme sen avulla vastaamaan työelämän muutoksen synnyttämiin tarpeisiin paremmin. Modernin palveluvalikoimamme avulla pystymme myös tulevaisuudessa reagoimaan nopeasti työmarkkinoiden kehityksen aiheuttamiin muutoksiin hyödyntämällä esimerkiksi palvelualustojamme.

Pyrimme ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita, jotta pystymme paremmin kohdentamaan ja räätälöimään palveluitamme juuri meidän asiakkaillemme sopiviksi, mikä mahdollistaa toisilleen sopivien työntekijöiden ja työnantajien yhteen saattamisen.

Vahva markkina-asema henkilöstöpalvelualalla

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstövuokraustoiminnan, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös itsensätyöllistämisen palveluita. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluu digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia henkilöstöpalveluita.

Fragmentoitunut asiakaskunta ja laaja toimipisteverkosto

VMP:n asiakaskunta koostuu lukuisien eri toimialojen yrityksistä ja yhtiön altistuminen yksittäisiä toimialoja koskettaville kysynnän heilahteluille on siten rajoittunutta. Yhtiön henkilöstövuokrauspalvelut palvelivat vuonna 2017 noin 3 300[2] yritysasiakasta. VMP:n asiakaskunta on hajautunut, sillä yksikään yksittäinen asiakas ei muodosta merkittävää osuutta yhtiön myynnistä. VMP-Konsernin viisi suurinta asiakasta liikevaihdolla mitattuna muodostivat 10 prosentin osuuden Konsernin liikevaihdosta vuonna 2017.

VMP:n toimipisteverkosto on franchiseliiketoimintamallin ansiosta maanlaajuinen. Yhtiöllä on toimipisteitä kattavasti maan eteläosista aina Rovaniemelle saakka. Yhteensä VMP:llä on 76[3] toimipistettä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Skaalautuva franchiseliiketoimintamalli, joka mahdollistaa joustavuuden ja vahvan paikallisen läsnäolon

VMP tarjoaa henkilöstövuokrauspalveluita sekä suoraan konserniyritystensä että franchiseketjun kautta. VMP:n käyttämä franchiseliiketoimintamalli mahdollistaa laajan toimipisteverkoston ylläpitämisen sekä samanaikaisesti vahvan paikallisen liike-elämän tuntemuksen ja suhteet asiakkaisiin.

Edellisten kolmen vuoden aikana franchisemalli on mahdollistanut Yhtiön liiketoiminnan kannattavan kasvun. Samalla kun VMP:n toimihenkilöiden lukumäärä[4] on kasvanut keskimäärin noin 26 % vuodessa, Yhtiön oikaistu käyttökate[5] on kasvanut noin 68 prosenttia vuodessa. Samaan aikaan Yhtiön liikevaihto on kehittynyt noin 25 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla.  Franchiseliiketoimintamalli tarjoaa myös joustavuutta talouden syklejä vastaan kiinteiden kustannusten ollessa franchiseyrittäjien vastuulla.

Lisäksi franchiseyrittäjiin pohjautuva liiketoimintamalli sitoo vain vähäisen määrän VMP:n pääomaa franchiseyrittäjien ollessa vastuussa muun muassa tilojen hankkimisesta sekä paikallisen henkilöstön palkkaamisesta. Pääomakevyt toimintamalli mahdollistaa myös VMP:n uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimisen ja laajentamisen ilman merkittäviä investointeja.

Ammattitaitoinen ja kokenut johtoryhmä ja henkilöstö

VMP:n johdolla on vahva kokemus toimialasta, yrityksestä, asiakkaista, kilpailijoista, työntekijöistä sekä liikkeenjohdosta yleisemminkin, minkä uskomme tuovan meille kilpailuetua suhteessa kilpailijoihimme.
VMP:n ainutlaatuinen franchiseliiketoimintamalli mahdollistaa johtamisjärjestelmän hajauttamisen paikallisille franchiseyrittäjille. Järjestelmä tehostaa operatiivista johtamista ja kannustaa samalla yrittäjiä kehittämään paikallista liiketoimintaansa. Uskomme, myös että franchiseliiketoimintamalli hyödyttää myös vuokratyöntekijöitä, kun päätökset syntyvät alemmalla tasolla ja johto voi ottaa päätöksissään huomioon toimipisteiden paikalliset erityispiirteet.

Strategia

Tavoitteenamme on olla johtava toimija henkilöstöpalvelualalla, konsolidoida markkinaa sekä kehittää palveluvalikoimaamme. Tämän saavuttamiseksi olemme määritelleet keskeiset strategiset painopisteemme:

Digitaalisten palveluiden ja alustojen kehittäminen sekä hyödyntäminen

Tavoitteenamme on olla henkilöstöalan digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntämisen edelläkävijä. Digitaaliset ratkaisut vahvistavat sekä VMP:n sisäisiä prosesseja että tarjoavat lisäarvoa yhtiön asiakkaille.

Digitaalisen työvoiman käyttäminen muun muassa nostaa liiketoiminnan skaalautuvuutta, vähentää manuaalisen työvoiman tarvetta, tehostaa toimintoja sekä mahdollistaa ydinliiketoimintaamme ja asiakaspalveluun keskittymisen. Digitaalista työvoimaa eli ohjelmistorobotteja voidaan käyttää esimerkiksi massasiirtoihin järjestelmien välillä, asiakasraportoinnissa, matkalaskujen käsittelyssä, palkanlaskennassa ja laskutuksessa.

Rekrytointitoimeksiannoissa tarjoamme muun muassa prosessien reaaliaikaisen seurannan mahdollistavaa digitaalista palvelua, sekä internetin välityksellä tehtäviä kyvykkyystestejä tehdessään soveltuvuusarvioita työnhakijoille.

Kasvupalvelut

Julkisen sektorin SOTE- ja maakuntauudistukseen liittyvällä kasvupalvelu-uudistuksella halutaan edistää yritysten toimintaa, työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta ja vastata työmarkkinoiden muutoksiin. Toteutuessaan uudistus kasvattaisi henkilöstöpalvelualan markkinaa Suomessa ja avaisi kysyntää yksityisten henkilöstöpalveluyritysten tarjoamille palveluille.

Koemme tärkeäksi osaksi strategiaamme aktiivisen osallistumisen uudistuksen kehittämiseen ja olemme olleet mukana pilottivaiheessa yhtenä työnhakupalveluiden järjestäjänä. Pilottivaiheessa tarjoamme muun muassa seuraavia työllistymispalveluita: henkilöstövuokraus, CV-klinikka, urankehitysneuvonta ja sekä työelämään että työhaastatteluun valmistautumiseen liittyvä valmennus.

Itsensätyöllistämispalveluiden kehittäminen

Työn muuttuessa itsenäisemmäksi, projektiluontoisemmaksi ja työpaikan sijainnista riippumattomaksi perinteisten työsuhteiden merkitys muuttuu. VMP:lle potentiaalisen kasvun kohteita ovat itsensätyöllistämisen palvelut yksinyrittäjille lisäksi myös yrityksille. Itsensä työllistävien henkilöiden ja asiakasyritysten yhdistäminen on esimerkki tilanteesta, jossa perinteinen vuokratyösuhde ei ole sopivaa.

Palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen toiminimen alla toimiville henkilöille on myös yksi VMP:n potentiaalinen kasvualue. Tavoitteenamme on helpottaa toiminimen alla toimivia henkilöitä esimerkiksi tarjoamalla heille hallinnollisten tehtävien ulkoistusmahdollisuutta VMP:lle. Tarjoama voi sisältää esimerkiksi lakineuvontaa, laskutuspalveluluita ja verojen maksuun liittyviä palveluita.

Jakelukanavien hyödyntäminen palveluiden lisämyynnissä

Jo olemassa olevien palveluiden lisämyynnin lisäksi VMP hyödyntää jakeluverkostoaan uusien palveluiden levittämisessä. Pilottivaiheessa kehitämme tyypillisesti palvelujamme yksittäisissä toimipisteissä ja toimivimmiksi todetut uudet palvelut toteutetaan kattavaa jakeluverkostoa hyödyntäen maanlaajuisesti potentiaalisille kohderyhmille.

Ohjelmistorobotiikka

Koemme ohjelmistorobotiikan yhtenä potentiaalisena kasvumahdollisuutena. Tarjoamme asiakkaillemme esimerkiksi tietotyötä tekevää ohjelmistorobottityövoimaa, joka toteutetaan pilvipohjaisena palvelutoimituksena. Automatisaatioon ja ohjelmistorobotiikkaan perustuvia palveluja käytetään esimerkiksi massasiirtoihin järjestelmien välillä, asiakasraportointiin, matkalaskujen käsittelyyn, palkanlaskentaan ja laskutukseen.

Automatisaatioon perustuvan työvoiman käyttäminen muun muassa nostaa liiketoiminnan skaalautuvuutta, vähentää manuaalisen työvoiman tarvetta, tehostaa toimintoja sekä mahdollistaa ydinliiketoimintaan keskittymisen.

Koulutus ja oppimispalvelut

Tavoitteenamme on kehittää uusien työntekijöiden perehdyttämistä helpottavia sähköisiä koulutuspalveluita, jotka eivät ole aikaan ja paikkaan sidoksissa. VMP panostaa myös oppimispalveluiden pelillistämiseen tehdäkseen oppimisesta työntekijöille miellyttävämpää ja motivoivampaa.

Yritysostot

Pyrimme yritysostojen avulla laajentamaan palveluvalikoimaamme ja levittäytymään uusille toimialoille nopeammin. Näemme mahdollisina ostokohteina henkilöstövuokrausalan, rekrytoinnin-, koulutus- ja oppimisalan toimijat sekä ohjelmistorobotiikkaan keskittyneet yritykset. Olemme tehneet useita yritysostoja, joiden avulla olemme laajentaneet palveluvalikoimaamme.

Toimintojen tehostaminen

Tehokkuutta parantaaksemme meille on tärkeää tarjota keskitettyjä konsernipalveluita maanlaajuisesti levittyneessä organisaatiossa. Tavoitteenamme on hyödyntää paremmin konsernin tukitoimintoja, kuten palkkahallintoa, laskentaosastoa, HR-osastoa, IT-tukea sekä markkinointia yksittäisissä palvelupisteissä. Operaatioiden tehokkuuden parantamisen kannalta koemme myös toimintojen yhdenmukaistamisen tärkeänä.

[1] Johdon strategiatyön yhteydessä tekemä analyysi

[2] Luku sisältää franchiseyritysten asiakkaat ja perustuu kunkin konserni- ja franchiseyrityksen asiakasmäärään eliminoimatta mahdollisia päällekkäisyyksiä.

[3] VMP Suomi (38), VMP Ruotsi (15), VMP Viro (4), Staff Plus (1), Sijaishaltija (1),  Eezy (8, joista kuusi on franchiseyrittäjien tiloissa), Personnel ja Romana (9, joista 2 on franchiseyrittäjien tiloissa).

[4] VMP:n konsernitoiminnoissa työskentelevät toimistotyöntekijät, keskimääräiset lukumäärät tilikausilta

[5] Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset + vertailukelpoisuuten vaikuttavat erät