Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

VMP:n taloudelliset tavoitteet

VMP:n hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • Kasvu: markkinakasvua nopeampi liikevaihdon kasvu.
  • Kannattavuus: 10 prosentin oikaistu käyttökateprosentti.
  • Velkaantumisaste: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 1,5-kertainen.
  • Osingonmaksu: Tavoitteena on jakaa osinkona osakkeenomistajille 30–50 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla*.

*Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja yhtiön taloudellisen aseman, kassavirran ja kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä.

1.1.–31.3. 1.1.–31.12.
2018 2017 2017 2016 2015
(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton ellei toisin ilmoiteta)
(FAS) (FAS)
(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu) VMP Oyj Varamies-palvelu -Group Varamiespalvelu -Group
Liikevaihto 28.025 23.134 109.519[5] 90.0575 69.5895
Orgaaninen kasvu, prosenttia[6] 14,6 % 15,2 % 8,6 %
Käyttökate[7] 2.010 1.531 9.286 5.143 3.275
Käyttökateprosentti 7,2 % 6,6 % 8,5 % 5,7 % 4,7 %
EBITA[8] 1.785 1.295 8.327 4.288 2.807
EBITA-prosentti 6,4 % 5,6 % 7,6 % 4,8 % 4,0 %
Oikaistu käyttökate[9] 2.359 1.531 9.286 5.143 3.275
Oikaistu käyttökateprosentti 8,4 % 6,6 % 8,5 % 5,7 % 4,7 %
Oikaistu EBITA[10] 2.134 1.295 8.327 4.288 2.807
Oikaistu EBITA-prosentti 7,6 % 5,6 % 7,6 % 4,8 % 4,0 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin [11] -88 -107 -637 -508 -1.127
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin[12] -752 -500 -4.324 -5.192 -2.020
Operatiivinen vapaa kassavirta[13] 2.173 1.225 7.808 4.285 476
Kassavirtasuhde, prosenttia[14] 108,1 % 80,0 % 84,1 % 83,3 % 14,5 %
Ketjuliikevaihto (miljoona euroa)[15] 46 37 178 144 114

VMP:n tulevaisuudennäkymät:

VMP odottaa oikaistun käyttökatteensa kasvavan selvästi 31.12.2018 päättyvällä tilikaudella verrattuna 31.12.2017 päättyneeseen tilikauteen.

Yhtiön oikaistu käyttökate oli 9,3 miljoonaa euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella.

VMP:n tulosennuste perustuu yhtiön johdon arvioihin ja oletuksiin yhtiön liikevaihdon, käyttökatteen ja toimintaympäristön kehityksestä. Tulosennuste perustuu liiketoiminnan volyymin kasvuun sekä vuonna 2017 ja 2018 tehdyistä yrityskaupoista tulevaan kasvuun. Kohentuneen taloudellisen tilanteen johdosta orgaanisen kasvun odotetaan kehittyvän suotuisasti.

VMP voi vaikuttaa käyttökatteen kehitykseen asiakaslähtöisellä tuote- ja palvelutarjonnalla, asiakkaiden tarpeita vastaavalla tuotekehityksellä, kustannusseurannalla ja tehostamalla toimintoja.

VMP:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat tekijät liittyvät pääasiassa yleiseen talouskehitykseen, työmarkkinoiden kehitykseen, kilpailijoiden toimintaan ja VMP:n liiketoimintaa koskevaan lainsäädäntöön, jotka voivat vaikuttaa palveluiden kysyntään ja yhtiön kilpailukykyyn. VMP:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ovat myös muut toimialaan ja liiketoimintaan liittyvät yleiset riskitekijät.

[5] Tilintarkastettu

[6] Yli 12 kk konserniin kuuluneiden yhtiöiden ja liiketoimintojen liikevaihdon kasvu, josta eliminoitu Suomen henkilöstövuokrauspalveluiden osalta palvelualueiden liiketoimintasiirtojen vaikutus orgaaniseen kasvuun konserniyhtiöiden ja franchise-yrittäjien välillä

[7] Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

[8] Liikevoitto + liikearvon poistot

[9] Käyttökate + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

[10] EBITA + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

[11] Rahavirtalaskelmassa esitetyt investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

[12] Rahavirtalaskelmassa esitetyt ostetut tytäryhtiöosakkeet

[13] Rahavirtalaskelmassa esitetty liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja – investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

[14] Operatiivinen vapaa kassavirta jaettuna käyttökatteella

[15] Konserniliikevaihto + Ketjuyrittäjien liikevaihto – franchisemaksut (ja muu olennainen ketjun sisäinen liikevaihto)