Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on VMP Oyj ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimi englanniksi on VMP Plc.

 

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tarjota johtamis- ja rahoituspalveluita henkilöstöpalveluja tarjoavan VMP konsernin yhtiöille ja ketjuyhtiöille. Yhtiö voi lisäksi toimia VMP Varamiespalvelun tai muun ketjun franchising antajana sekä omistaa liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita. Yhtiön toimialaan kuuluu myös henkilöstövuokraus, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelut, itsensätyöllistämispalvelut, työnhaun ja yrittäjyyden palvelut, koulutus, konsulttitoiminta ja näihin liittyvien muiden palvelujen myynti. Yhtiön toimintaan kuuluu myös kiinteistöjen, rakennusten ja osakkeiden omistus, hallinta ja vuokraus sekä arvopaperikauppa.

 

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan jälkeen.

 

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään (10) jäsentä. Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

 

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

 

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä, taikka se tai ne henkilöt, jotka hallitus oikeuttaa edustamaan yhtiötä joko yksin tai yhdessä toisen tässä pykälässä tarkoitetun yhtiön edustajan kanssa.

 

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

 

8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

9 § Yhtiökokouskutsu ja ilmoittautuminen

Yhtiökokous kutsutaan koolle osakeyhtiölain kutsuaika- ja kutsutapasäännöksiä noudattaen. Jos yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä yhtiökokouskutsu toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internet sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.

 

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä Turussa, Espoossa tai Helsingissä.

 

Kokouksessa on esitettävä:

 1. tilinpäätös, mikä käsittää konsernitilinpäätöksen;
 2. toimintakertomus;
 3. tilintarkastuskertomus

 

päätettävä:

 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta;
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 4. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta;
 5. tilintarkastajan palkkioista

 

valittava:

 1. hallituksen jäsenet;
 2. tilintarkastaja; sekä

 

käsiteltävä:

 1. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

11 § Välityslauseke

Yhtiön ja toisaalta yhtiön hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan väliset riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä siten kuin välimiesmenettelystä annetussa laissa on säädetty.

 

12 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Suostumusta on haettava kirjallisesti. Hallitus päättää vapaasti suostumuksen antamisesta tai epäämisestä.

 

13 § Lunastuslauseke

Yhtiöllä ja toissijaisesti osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa uudelle omistajalle muulta kuin yhtiöltä siirtyvä osake. Siirronsaajan tulee viipymättä kirjallisesti ilmoittaa yhtiön hallitukselle osakkeen siirtymisestä. Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja. Lunastukseen sovelletaan seuraavia ehtoja:

 

 1. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa uudelle omistajalle siirretty osake.
 2. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän aikaisemmin yhtiössä omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan lunastusta haluavien kesken arvalla.
 3. Lunastushinta on osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo lunastushetkellä, paitsi osakkeen siirtyessä perintönä tai testamentin johdosta, jolloin lunastushinta on osakkeen käypä arvo siirtohetkellä.
 4. Lunastusoikeutta sekä lunastushintaa koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä kulloinkin voimassa olevan lain mukaisessa järjestyksessä.